Seurakunnan ympäristövastuu 

Ympäristödiplomi on seurakuntia varten kehitetty väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. Diplomi on voimassa neljä vuotta. Mukana on jo noin sata seurakuntaa. Kirkon oma ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi perustetiin vuonna 2001. 

Pirkkalan seurakunnalle ympäristödiplomi

Kirkkohallitus myönsi Pirkkalan seurakunnalle ympäristödiplomin täysistunnossaan 8.12.2015 Helsingissä.

Täysistunto myönsi ympäristödiplomin kaikkiaan yhdeksälle seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle: Hyvinkään, Pirkkalan, Jyväskylän, Siikaisten, Sastamalan ja Luumäen seurakunnille, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalle sekä Vantaan ja Kauniaisten seurakuntayhtymille.

Olen iloinen, että meille myönnettiin ympäristödiplomi. Monen vuoden työ on nyt kantanut hedelmää. Haluan kiittää kaikkia ympäristötyöryhmän jäseniä heidän työpanoksestaan. Työ ei lopu tähän vaan työ jatkuu päivittäin, kertoo seurakunnan ympäristövastaava Elina Vanhatalo.

Diplomi tarjoaa seurakunnille työkalun ympäristöajattelun huomioon ottamiseksi kaikessa toiminnassa. Se on seurakuntia varten kehitetty väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. 

Pirkkalan seurakunnan ympäristötyöryhmään kuuluvat Elina Vanhatalo (puheenjohtaja), Jukka Jormanainen, Denise Gauffin-Kostilainen, Leila HaapaniemiAnna Riuttamäki ja Ville Salminen. Luottamushenkilöiden edustajina ryhmässä ovat, Kristiina Mäkinen,  Risto Nikkanen ja Reijo Ylikippari.

Ympäristöohjelma 2020-2025

  • Kirkon energia- ja ilmastostrategia huomioidaan toiminnassa, seurataan aktiivisesti ilmaston lämpenemiseen ja luonnon monimuotoisuuden katoamiseen liittyvää kansalaiskeskustelua ja tarvittaessa osallistutaan siihen järjestämällä esimerkiksi ympäristötilaisuuksia.

 

  • Ympäristötyöryhmä perehdyttää uudet luottamushenkilöt ympäristöohjelmaan, joka löytyy nettisivuiltamme, esim. noin tunnin mittaisella ympäristöohjelman esittelyllä neuvoston /valtuuston kokouksessa.

 

  • Uusien työntekijöiden perehdyttämiskansioon lisätään ympäristöosuus.

 

  • Osallistutaan pitkin vuotta erilaisiin valtakunnallisiin ympäristötapahtumiin kuten Earth Hour– valon hetki maaliskuulla, Ekopaasto maalis-huhtikuussa Luomakunnan sunnuntai kesäkuussa ja Reilun Kaupan viikko lokakuulla.

 

  • Järjestetään erilaisia ympäristötapahtumia pitkin vuotta mm. kylvöjen siunaaminen keväällä, luontopainotteinen kerho, kunnan päiväkodeille tarjotaan katsomuskasvatusyhteistyössä ”Yhteinen maailmamme”-paketti.

 

  • Tiedotetaan ja toimitaan yhteistyössä ympäristötyöhön liittyvissä asioissa myös eri sidosryhmien kanssa.

 

  • Työryhmästä osallistutaan vuosittain ympäristöaiheisiin koulutuksiin, 2 hlöä/1000 euroa (budjetti), saatu tieto tuodaan työryhmään ja tarvittaessa jaetaan koko työyhteisölle (tammikuun ITK).
  • Osallistutaan hiippakunnan ja Kirkon järjestämiin ympäristötapahtumiin ja tilaisuuksiin.

 

  • Kunnioitamme Jumalan luomistyötä. Näemme ympäristötyön luonnollisena ja keskeisenä osana Pirkkalan seurakunnan elämää ja toimintaa.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kirkkohallituksen täysistunto 8.12.2015:

Pirkkalan seurakunnalle on laadittu ympäristökasvatussuunnitelma osana seurakunnan ympäristöohjelmaa ja sen toteutus sisältyy seurakunnan toimintasuunnitelmaan. Ympäristökasvatussuunnitelman keskeinen sisältö on koottu seurakunnan suuressa työntekijäkokouksessa, jossa olivat läsnä kaikki työmuodot ja työntekijät. 

Seurakunnan ympäristökasvatustyön tavoitteena on, että ympäristökasvatus läpäisee seurakunnan kaikkien työmuotojen toiminnan. Ympäristökasvatusta on seurakunnassa tehty monessa eri hengellisen työn muodossa jo pitkään. Vakiintuneita käytäntöjä ja tapahtumia ovat ilmastotapahtuma Earth Hour, villiyrttikurssi, palstaviljely, lintutapahtuma tornien sota ja haravointitalkoot.

Ympäristöasiat on sisällytetty seurakunnan jumalanpalveluselämään ja seurakunta järjestää useita ympäristöaiheisia erityisjumalanpalveluksia kuten kylvön siunaus, sadon siunaus, metsän joulurauha ja luomakunnan sunnuntain perhemessu. 

Yhteistyötä ympäristöasioissa seurakunta tekee usean eri tahon kanssa. Seurakunta hyödyntää myös tehokkaasti erilaisia välillisen vaikuttamisen menetelmiä. Erilaisia ympäristöaiheisia uutisia ja tiedotteita julkaistaan Pirkkalaisessa, seurakunnan nettisivuilla ja seurakuntapuutarhurin blogissa, jolla on lukijoita noin 800 henkilöä kuukaudessa. 

Tavoitteena mm. sekajätteen vähentäminen

Ympäristökasvatussuunnitelman tueksi on seurakunnan tiedotus suunnitellut toimitiloihin julisteita, joiden avulla on lisätty seurakuntalaisten tietoisuutta ympäristödiplomin hakuprosessista ja ympäristötyöstä.

Ympäristötavoitteet on liitetty osaksi seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja niiden toteutumisesta raportoidaan jatkossa vuosittain toimintakertomuksessa. Ympäristöohjelman mukaiset ympäristötavoitteet liitetään vuodesta 2016 lähtien seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmaan.

Seurakunnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia seurataan ympäristöindikaattoreiden avulla. Pirkkalan seurakunnassa vuoden 2015 indikaattoreiksi on valittu sekajätteen määrä ja sen vähentäminen 50 prosenttia, biojätteen keräämisen lisääminen 20 prosenttia huolellisemmalla lajittelulla ja kopiopaperin kulutuksen vähentäminen 20 prosenttia.

Seurakunta noudattaa sijoituksissaan kirkon vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan myönnettyjen varojen osuus verotuloista vuosina 2014 ja 2015 oli 3,5 prosenttia.

Pirkkalan seurakunta täyttää ympäristödiplomin vaatimukset ja sille voidaan myöntää Kirkon ympäristödiplomi. Seurakunnan alkuperäiset hakemusasiakirjat lausuntoineen ovat nähtävillä kokouksessa.

Miksi Pirkkalan seurakunta tavoitteli ympäristödiplomia?

− Ympäristövastuun juuret ovat syvällä kristillisessä maaperässä. Jo vanhan testamentin niin sanotuista luomiskertomuksista löytyy kehotus luomakunnan varjelemiseen. Monet huolestuttavat ympäristöongelmat osoittavat kipeästi, että kristityt, ja koko ihmiskunta, eivät ole huolehtinut riittävästi luonnon hyvinvoinnista. Ympäristöongelmat eivät ole vain teknisiä kysymyksiä, kyse on perimmältään ihmisen suhteesta luomakuntaan ja Jumalaan, vastaa diakonian ja lähetyksen pappi Jukka Jormanainen.

Ympäristödiplomin logo.
Ympäristödiplomin logo.